EC 4.2.2.14

Glucuronan Lyase

© IUBMB 2004


Return to:
enzymes homepage.
EC 4.2.2.14 glucuronan lyase